«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Amendamente Coalitia pentru economie sociala

Postata in: Actualitate in Romania
Data: 2016-02-27

 

 

Grupul de lucru din cadrul Coalitiei pentru economie sociala a transmis Ministerului Muncii propunerile sale privind Hotararea de Guvern privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociale. Normele au fost elaborate de Reteaua romana a intreprinderilor sociale de insertie RISE, Fundatia Alaturi de Voi, Institutul de Economie Sociala si andorsate de  Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor si Federatia CARP Omenia.

Textul integral al documentului Propunere HG cu amendamente si anexele la care se face referire disponibile aici.

Amendamentele propuse sunt in esenta urmatoarele:

1.       Definitia grupului vulnerabil

S-a propus introducerea unui Alineat nou

Statutul de persoana vulnerabila poate fi acordat pe termen nelimitat pentru vulnerabilitatile iremediabile si revizuibil la fiecare 2 ani pentru vulnerabilitatile ce pot fi remediate prin planul de acompaniere socio-profesionala sau care pot evolua in timp.

i) pentru persoanele toxico-dependente- s-a completat la actele necesare cu alte documente relevante emise de medic de familie/ specialist sau organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in acest domeniu;            

2.       Atestarea intreprinderii sociale

Alineat nou

Atestarea intreprinderii sociale reprezinta evaluarea acesteia in baza principiilor si obiectivelor economiei sociale prevazute In art. 4 si 5 a legii; 

Art 3 al 2 se completeaza dupa cum urmeaza

In vederea atestarii, solicitantul va depune la registratura AJOFM urmatoarele documente

-              Ultimul bilant contabil (nu se solicita pentru organizatiile nou infiintate care nu au incheiat inca un an fiscal. Acestea vor depune o balanta contabila a lunii anterioare depunerii cererii de atestare) si raportul de gestiune pentru cooperative;

-              Copie dupa grila de salarizare aprobata in conformitate cu statutul si vizata de reprezentantul legal

-              Statele de plata lunare pe ultimele 12 luni si extras din registrul de evidenta a salariatilor - REVISAL care sa contina urmatoarele informatii: nume si prenume, CNP, numar CIM, tip contract ca si durata de timp (determinata / nedeterminata), COR, Stare (activ/inactiv).

Motivatie Este necesara completarea listei actelor de functionare cu cele necesare verificarii indeplinirii intocmai a criteriilor.

Astfel pentru a verifica respectarea criteriului prevazut la art. 8, al 4) lit b aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare este necesar ca solicitantul sa transmita ultimul bilant contabil si raportul de gestiune – aceasta sunt documentele legale si statutare in care autoritatea publica competenta va putea verifica respectarea criteriului;

Pentru a verifica respectarea criteriului prevazut la art. 8, al 4) lit d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8 este necesar ca solicitantul sa transmita

-              Copie dupa grila de salarizare aprobata in conformitate cu statutul si vizata de reprezentantul legal

-              Statele de plata lunare pe ultimele 12 luni si extras din registrul de evidenta a salariatilor - REVISAL care sa contina urmatoarele informatii: nume si prenume, CNP, numar CIM, tip contract ca si durata de timp (determinata / nedeterminata), COR, Stare (activ/inactiv).

Pe baza acestor documente autoritatile publice competente vor putea indeplini fara putinta de tagada indeplinurea criteriului prevazut de lege art 8 al 4) si d).

In lipsa unor prevederi specifice Normele nu isi vor atinge scopul de  a asigura implementarea corecta si unitara a legii. 

Aliniat nou – Grila de evaluare a indeplinirii criteriilor de antreprindere sociala

Actele de infiintare si functionare prezentate de catre solicitant vor fi verificate cu grila de evaluare prevazuta la Anexa 1 Procedura de  evaluare a Dosarului pentru acordarea atestatului  ca intreprindere sociala.

Motivatie

Pentru a verifica respectarea de catre persoanele juridice solicitante a principiilor si criteriile prevazute de lege este necesara o procedura obiectiva. In acest sens propunem o grila de evaluare precisa care sa fie un instrument util de folosit de autoritatile competente in procedura de verificare. (grila din Anexa 1 la prezenta propunere)

Alineate noi

·         Rezultatul atestarii si motivatia propunerii de aprobare, amanare sau respingere se transmit solicitantului in scris;

·         In cazul respingerii solicitantul poate face contestatie.  Contestatia poate fi depusa de solicitant in termen de 30 zile lucratoare de la primirea raspunsului la cererea sa la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, departamentul pentru economie sociala in vederea solutionarii;

·         AJOFM va transmite datele legate de inteprinderea sociala catre ANOFM pentru inscrierea in Registrul unic in termen de 5 zile de la eliberarea atestatului;

·         Registrul unic va contine cel putin urmatoarele informatii: numele intreprinderii sociale sau a intreprinderii sociale de insertie, domeniu de activitate, numar marca sau atestat, data expirarii (daca a fost suspendata activitatea sau nu s-a reinnoit atestat/marca se va face aceasta mentiune); numar angajati total si numar angajati grup vulnerabil; buget public primit; cod CAEN, adresa;                Este necesara clarificarea procedurii de verificare pe care o va intreprinde autoritatea publica competenta. in caz contrar se va ingreuna procesul de verificare si acesta va putea fi viciat de posibile interpretari diferite si erori.

Motivatie

Este necesara includerea unei poceduri de contestatie administrativa.

Registrul unic este un instrument important in urmarirea si promovarea intreprinderilor sociale prevazut de lege. Prin urmare este necesara o prevedere legata de includerea intreprinderilor atestate in acest registru.

3.       Clarificarea persoanelor juridice care se pot incadra in prevederile art. 3 aliniat g din lege – orice alte persoane juridice care indeplincesc principiile si criteriile

Alineat nou

Persoanele juridice prevazute la art 3 aliniat 1 lit g din lege sunt societatile comerciale cu raspundere limitata cu actionariat 100% una din persoanele juridice prevazute de lege la art 3 al a) – f)  si Cooperativele agricole inregistrate in baza legii  566/2004  Legea cooperatiei agricole       Cf Legii art 8 al (3) Atestatul certifica scopul social al intreprinderii sociale si conformarea acesteia la principiile enuntate la art. 4. Autoritatea publica investita de lege cu capacitatea de a acorda acest atestat va trebui sa verifice de asemenea respectarea criteriilor prevazute de Lege la art 8, al4. In acest sens este necesar ca Normele sa clarifice exact care sunt actele de infiintare si functionare necesare – in caz contrar se va ingreuna procesul de verificare si acesta va fi viciat de posibile interpretari diferite si erori.

Motivatie

Numai aceste persoane juridice prin legile de organizare si functionare pot respecta criteriul prevazut la art 8 al. 4 lit a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii, respectiv c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;

4.       Clarificari Raportul social

Alineat nou

Prin raport de activitate prevazut in lege la art 9 al b) se intelege raportul social art. 9 aliniat c).

Raportul social (art. 9 aliniat c) va include cel putin urmatoarele informatii:

Amendament

(2) Obligatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) si c) din lege se considera indeplinite verifica anual  pe baza in conditiile in care raportulului social anual privind activitatea desfasurata.

Alineat nou

Raportul social anual  si extrasul acestuia se completeaza conform modelului prevazut in anexele nr. 5A si 5B, iar extrasul situatiilor financiare anuale este intocmit conform modelului care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice.

Motivatie

Legea face referire atat la raport social cat si la raport de activitate. Se propune clarificarea obligatiilor de raportare si unificarea terminologica pentru a evita confuziile si posibile practici neunitare ale autoritatilor competente.

Raportul social anual este necesar sa includa elemente cheie pentru modelul de intreprindere sociala respectiv astfel incat scopul social al acesteia sa reiasa cu precizie. Conform Avizului Comitetului Economi si Social European INT/721 Masurarea impactului social  “Daca se au in vedere indicatori, CESE propune ca acestia sa fie alesi de intreprinderile sociale pe baza unor discutii cu utilizatorii si partile interesate. Exemple de indicatori ar putea fi „costurile evitate pentru societate” sau „impactul cauzat” de intreprinderea sociala, insa indicatorii ar putea lua in considerare si activitatea intreprinderii de promovare, precum si structura si modelele de operare ale acesteia.”

Indicatorii propusi de noi sunt cei care au rezultat din consultarea intreprinderilor sociale din sectoarele respective, in conformitate cu modele de operare ale acestora. 

5.       Marca sociala

Amendament

ART. 10. – (1) Pot solicita marca sociala intreprinderile sociale atestate care respecta  principiile si  obiectivele economiei sociale prevazute in art. 4 si art. 5 precum si a conditiilor specifice inteprinderilor sociale de insertie prevazute la art.10 alin.(1) si art.11 din Legea privind economia sociala.     

Amendament

Se completeaza lista de documente solicitate cu

 Atestatul de intreprindere sociala;

Regulamentul de Ordine Interioara in care sunt specificate si detaliate masurile de acompaniament pentru persoanele din grupurile vulnerabile;

Raport Registru salariati REVISAL si / sau declaratie pe proprie raspundere pentru organizatiile nou infiintate prin care se stabileste procentul de minim 30% de angajati din grupul vulnerabil raportat la norma de munca si raportul intre salariul cel mai mic si cel mai mare).

La litera c) se completeaza dupa cum urmeaza

Se vor considera angajati si membri cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat/incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este.

(2) Formula de calcul pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 10, litera a) este :

•              numar total angajati persoane din grup vulnerabil in anul fiscal precedent conform REVISAL / numar total angajati (inclusiv din grup vulnerabil) in anul fiscal precedent conform REVISAL.

•              Numar total ore lucrate de persoane din grup vulnerabil in anul fiscal precedent conform pontaj REVISAL / numar total ore lucrate de toti angajatii (inclusiv din grup vulnerabil) in anul fiscal precedent conform pontaj REVISAL. AJOFM, va verifica datele furnizate in baza nationala de date REGES.             Este necesara verificarea de catre autoritatile competente a atestarii ca intreprindere sociala, aceasta fiind una din conditiile necesare obtinerii marcii (Lege Art. 10. – (1) Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care:

Motivatie

Este necesara verificarea de catre autoritatile competente a respectarii de catre intreprinderea sociala ce doreste obtinerea marcii sociale a prevederilor Legii de la  Art. 11. – (1) Intreprinderile sociale de insertie au obligatia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, masuri de acompaniament care sa asigure insertia profesionala si sociala. (2) Masurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor, precum si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei profesionale si sociale.

Sunt necesare precizari privind modalitatea de calcul pentru a evita interpretari diferite ale Art. 10 din lege. – (1) Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care:

a) are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;

Cf Legii  1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei art. 33 (1) Intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista urmatoarele categorii de raporturi:

Al b) de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat /incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este;

Amendamente

 Pe baza documentelor depuse sau transmise prevazute la art. 11 precum si vizita la intreprindera sociala, prin nota de constatare intocmita de catre compartimentul pentru economie sociala, directorul executiv al agentiei de ocupare aproba sau, dupa caz, respinge prin decizie acordarea marcii sociale.

Decizia privind respingerea acordarii marcii sociale se comunica in scris intreprinderii sociale, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii deciziei impreuna cu nota de constatare.              

Aliniat nou.

Pe  site-ul ANOFM va exista o baza de date actualizata cu intreprinderile sociale care detin marca sociala in termen de valabilitate. Baza de date va contine informatii cu privire la : numele intreprinderii sociale, numar si data atestat ; numar si data marca sociala ; obiectul de activitate conform codurilor CAEN ; date de contact (sediul social, tel., e-mail, web si persoana de contact).

6.       Planul judetean de insertie socio-profesionala

Alineate noi

Compartimentele judetene de economie sociala din cadrul AJOFM vor organiza o consultare publica la care vor invita cel putin intreprinderile sociale de insertie inregistrate conform Legii nr. 219/2015, reprezentantii Ministerului Muncii pentru ocupare si pentru asistenta sociala, precum si DGASPC, SPAS-urile si furnizorii acreditati de servicii sociale, convocata cu cel putin 30 de zile in prealabil. Planul judetean de insertie socio-profesionala va fi publicat cel putin pe pagina de internet dedicata compartimentului judetean de economie sociala in fiecare an pana la data de 15 noiembrie pentru anul urmator.

Planul judetean de insertie socio-profesionala va contine:

•              analiza diagnostic – situatia pietei muncii la nivelul judetului – numar salariati, numar locuri de munca pe domenii si ocupatii – nivele de pregatire profesionala, situatia ocuparii in randul grupurilor vulnerabile – evolutii in ultimii 3 ani cu date la zip e ultimul an calndaristic, identificarea grupurilor cu probleme de ocupare si socio-profesionale – numarul persoanelor afectate, calificari, locatii, situatia sociala;

•              obiectivele de ocupare generale si de ocupare a grupurilor vulnerabile; numarul de persoane din grupul vulnerabil ce vor fi acompaniate intr-un parcurs de insertie socioprofesionala indivdiualizat, rata de insertie (reusita), standardele de calitate ale dispozitivelor judetene de insertie;

•              actiunile de coordonare a masurilor de formare/calificare profesionala in complementaritate cu identificarea nevoilor si oportunitatilor existente de insertie socioprofesionala prin activitatea economica in intreprinderi sociale de insertie, si cu masurile de animare si dinamizare a sectorului economic local;

•              obiectivele pe care si le fixeaza; numarul de persoane din grupul vulnerabil ce vor fi acompaniate intr-un parcurs de insertie socioprofesionala indivdiualizat, rata de insertie (reusita), standardele de calitate ale dispozitivelor judetene de insertie;

•              conditiile de eligibilitate, prioritatile judetene de insertie;

•              bugetul actiunilor si masurilor propuse;

Un comitet de lucru va fi ales pentru a coordona si controla rezultatele planului judetean de insertie socio-profesionala, iar rezultatele masurilor de insertie incluse in plan vor fi publicate anual intr-un raport de impact, publicat cel putin pe pagina internet dedicata a compartimentului judetean de economie sociala.

Comitetul va include obligatoriu urmatoarele persoane:

•              un reprezentant al Consiliului Judetean la nivel de sef serviciu;

•              un reprezentant al Directiei Judetene de Asistenta Sociala si protectia Copilului – la nivel de sef serviciu;

•              un reprezentant al AJOFM;

•              Un reprezentant al AJPIS, Inspectoratului Scolar responsabil cu scolile vocationale;

•              Organizatiile implicate in programele destinate tinerilor;

•              Un reprezentant al organizatiilor patronale;

•              un reprezentant al organizatiilor care grupeaza IMM;

•              Un reprezentant al sindicatelor;

•              Un reprezentant al federatiilor cooperatiste judetene;

•              Un reprezentant ai caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si pensionarilor din judet – sau organizatii de tip federativ ale acestora;

•              1 reprezentant al federatie / ONG furnizoare de servicii sociale sau a celui mai mare ONG furnizor licentiat pe servicii sociale – ca numar de servicii licentiate si beneficiari;

•              1 reprezentant al celei mai importante intreprinderi sociale de insertie din zona cf. Indicatorilor din raportul social sau al federatiei – uniune judeteana de intreprinderi sociale de insertie;

•              1 reprezentant al celei mai importante intreprinderi sociale din zona cf. Indicatorilor din raportul social  sau al unei federatii/ uniuni judetene a acestora;

•              1 reprezentant al universitatii/universitatilor care au prevazut in programa de studiu domeniul economiei sociale sau al unu centru de resurse/centru de cercetare pentru organizatile din domeniul economiei sociale;

Analiza diagnostic si planul judetean vor fi supuse dezbaterii publice intr-o sedinta organizata la sediul Consiliului Judetean la care vor fi invitate

•              Toate sindicatele din judet;

•              Toti furnizori de servicii sociale acreditati;

•              Toate intreprinderile sociale atestate;

•              Toate intreprinderile sociale de insertie detinatoare a marcii sociale;

•              Intreprinderile cu peste 50 de salariati;

•              Unitatile protejate autorizate;

•              Directorii liceelor / Scolilor de Arte si Meserii;

•              Coordonatorii programelor masterale de economie sociala;

•              Agentiile locale de ocupare;

Orice  persoane si institutii interesate vor putea participa, intalnirea fiind publica.

Diagnosticul si planul vor fi de asemenea publicate spre dezbatere publica on-line pe site-ul tuturor institutiilor care participa la Comitetul cu cel putin 15 zile calendaristice inainite de adoptare.

Finantarea planului judetean de insertie socio-profesionala se poate face cu resurse din bugetul judetean prin decizie a Consiliului Judetean, prin scheme de finantare din fondurile nationale dedicate politicilor publice dedicate sectorului, din fonduri europene ; planurile anuale si plurianuale de insertie pot fi finantate din FSE Compartimentele de economie sociala putand actiona ca organisme intermediare ale FSE printr-o conventie plurianuala de subventie globala care ulterior este alocata prin apel la propuneri de proiecte pentru a finanta :

•    sprijinul acordat publicului vulnerabil pentru definirea unui proiect profesional;

•    acompanierea socioprofesionala si parcursul individualizat de insertie;

•      servciiile sociale complementare;

dispozitivele de formare si calificare profesionala adecvate proiectelor profesionale si nevoilor angajatorilor din respectivul bazin socio-economic;

•      dezvoltarea de proiecte de inovare sociala si de experimentare sociala in domeniul incluziunii active si politicilor publice de activare;

organizarea, monitorizarea, evaluarea planului judetean de insertie socioprofesiona;    

Motivatie

Este necesara detalierea procedurii de consultare prevazuta de lege . Normele nu pot doar relua prevederile legii in aceasta materie - prevederile art. 25 lit i) din lege

De asemenea pentru ca planul sa se bazeze pe date concrete si corecte este necesara fundamentarea acesteia pe o analiza diagnostic.  

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile