«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Unitatile protejate


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.
Intreprinderile de insertie profesionala sunt active in diverse domenii, dintre care in Europa cele mai intalnite sunt: activitatile manuale (constructii, tamplarie), colectarea si reciclarea deseurilor, intretinerea spatiilor verzi, curatenie publica, ambalarea produselor.

In Romania, acest tip de intreprindere este definit prin legislatia pentru persoanele cu handicap, respectiv prin legea 448/2006.

Beneficiarii vizati de legea 448 din 2006, sunt persoanele cu handicap, care  pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti. In sensul legii 448 din 18 decembrie 2006 si numai in contextul incadrarii in munca, in categoria persoanelor cu handicap sunt incluse si  persoane invalide gradul III.

Unitatea protejata autorizata  care este operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

Unitatile protejate pot fi infiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap. Unitatile protejate pot fi:
a) cu personalitate juridica:  operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
b) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, sa desfasoare activitati economice independente si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;

Pentru a intelege cadrul in care se desfasoara acest tip de activitate economica specifica, este util sa  caracterizam si urmatoarele structuri de activitate economica:

Atelierele protejate – este o unitate protejata autorizata fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, in cadrul careia persoanele cu handicap, desfasoara activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate functiona in locatii din comunitate, in centre de zi, in centre rezidentiale si in unitati de invatamant speciale.

Un loc de munca protejat este un spatiu adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, in forma protejata de angajare in munca.

Facilitati fiscale pentru unitatile protejate

Conform legii 448/2006 unitatile protejate autorizate beneficiaza de scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, in conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Angajatorii cu mai mult de 50 de angajati care nu doresc sa angajeze persoane cu dizabilitati, pot opta pentru alternativele oferite de Legea 448/2006 ART. 78 (modificat prin OU 86/2008):

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca prevazute de lege pentru persoanele cu handicap; Formula de calcul a cuantumului amenzii lunare: 0,04 X 300 X numarul de angajati.
b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).

Nota:
Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor din lege  se fac de catre Inspectia Muncii.

Consulta si:


Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).
In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii.


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.
Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei.


Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice, unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural. Ele functioneaza in special pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori (cf. OUG 99/2006). Cu cateva exceptii, cooperativele de credit pot desfasura majoritatea activitatilor pe care le poate desfasura orice alta institutie de credit.


In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare sau de dezvoltare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale, si anume sa aleaga cum sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile, rentabile, rezistenta la concurenta, cu pietele de desfacere si eficienta in accesarea de fonduri financiare. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.


Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole, , cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea si societatile cooperative in baza Legii 1 / 2005, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa; si de societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara.


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.


Societate mutuala de asigurari este persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori, care functioneaza pe principiile codului civil.


O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:
adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.)
pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.).

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
Mai multe detaliui in articol

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile