«  Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  »

Cooperative

(vezi Raport preliminar cooperatie 2011)


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.

Cooperativele (societatile cooperative)
se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei, din al carui obiect nu fac parte cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate printr-o legislatie speciala.

Conform legii mentionate mai sus, societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de acestea, in scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai in conformitate cu principiile cooperatiste.

Societatile cooperative pot fi constituite sub doua forme:

 • Societatea cooperativa de gradul 1 definita ca fiind persoana juridica constituita de persoane fizice si inregistrata in conformitate cu prevederile legii nr. 1 din 2005;
 • Societatea cooperativa de gradul 2 definita ca fiind persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice.


Principii cooperatiste
care stabilesc cadru de actiune al sistemului cooperatist  in Romania sunt inspirate din principiile enuntate de Alianta Internationala a Cooperativelor (1995). Acestea sunt:

 • principiul asocierii voluntare si deschise, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii voluntare care se constituie pe baza liberului consimtamant si sunt deschise tuturor persoanelor capabile sa utilizeze serviciile lor si care sunt de acord sa isi asume responsabilitatile calitatii de membru cooperator, fara nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnica, religie, apartenenta politica, origine sociala sau sex;
 • principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii democratice care sunt controlate de catre membrii cooperatori care participa la stabilirea politicilor si adoptarea deciziilor. Persoanele care activeaza ca reprezentanti alesi sunt raspunzatoare in fata membrilor cooperatori. In societatile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare avand un singur vot, indiferent de numarul partilor sociale detinute;
 • principiul participarii economice a membrilor cooperatori, conform caruia membrii contribuie in mod echitabil la constituirea proprietatii societatii cooperative, exercitand asupra acesteia un control democratic. Cel putin o parte a acestei proprietati este indivizibila. Membrii cooperatori primesc, de regula, o compensatie limitata in bani sau in natura, din profitul stabilit pe baza situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere, proportional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori aloca din profitul net al societatii cooperative sumele necesare realizarii urmatoarelor scopuri: dezvoltarea societatii cooperative, recompensarea membrilor cooperatori in raport cu participarea la activitatea societatii cooperative sau sprijinirea altor activitati aprobate de catre membrii cooperatori;
 • principiul autonomiei si independentei societatilor cooperative, potrivit caruia societatile cooperative sunt organizatii autonome bazate pe autoajutoare si sunt controlate de catre membrii lor. Intrarea in raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finantare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori si cu mentinerea autonomiei societatilor cooperative;
 • principiul educarii, instruirii si informarii membrilor cooperatori, conform caruia societatile cooperative asigura educarea si instruirea membrilor lor, reprezentantilor alesi, directorilor executivi sau angajatilor, astfel incat acestia sa poata contribui efectiv la dezvoltarea societatilor cooperative din care fac parte. Societatile cooperative informeaza publicul, in mod special tineretul si liderii de opinie, in legatura cu natura si avantajele cooperatiei;
 • principiul cooperarii intre societatile cooperative, potrivit caruia cooperativele servesc membrii proprii si consolideaza miscarea cooperatista. Societatile cooperatiste lucreaza impreuna in cadrul structurilor locale, nationale, regionale si internationale;
 • principiul preocuparii pentru comunitate, conform caruia societatile cooperative actioneaza pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor din care fac parte, prin politici aprobate de membrii lor.


Infiintarea si administrarea cooperativelor

O cooperativa poate fi constituita de un numar de minim 5 membri cooperatori, avand drept scop promovarea intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori.

Capitalul social al societatii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 500 lei. Capitalul social al societatii cooperative se divide in parti sociale egale, a caror valoare nominala se stabileste prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mica de 10 lei. Un membru cooperator poate detine parti sociale in limita si in conditiile prevazute de actul constitutiv, fara a putea depasi 20% din capitalul social. Sunt admise si aporturi in natura. Membrii cooperatori primesc parti sociale in schimbul aporturilor subscrise.

Cooperativa este detinuta in comun si controlata democratic de catre membrii sai, in conformitate cu principiile cooperatiste. Deciziile importante, cum ar fi aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil sunt luate de Adunarea generala, organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor cooperatori. Alte decizii sunt luate de Consiliul Director numit de Adunarea Generala.

In societatea cooperativa fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul partilor sociale pe care le detine.

Tipuri de cooperative

Societatile cooperative de gradul 1 se pot constitui in una dintre urmatoarele tipuri de cooperative:

 • societati cooperative mestesugaresti - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de productie, de comercializare a marfurilor, de executare de lucrari si prestari de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activitatilor mestesugaresti ale membrilor lor cooperatori. Organizatia care reprezinta la nivel national cooperativele mestesugaresti in Romania este Uniunea Nationala a Cooperatiei Mestesugaresti - UCECOM;
 • societati cooperative de consum - asociatii de persoane fizice care desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de prestari de servicii catre membrii lor cooperatori si catre terti. In Romania, cooperativele de consum sunt reprezentate de Uniunea Nationala a Cooperatiei de Consum CENTROCOOP;
 • societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa;
 • societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;
 • societati cooperative de locuinte - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpara, conserva, renova si administra locuinte pentru membrii lor cooperatori;
 • societati cooperative pescaresti - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a infiinta ferme piscicole si de acvacultura, de a produce, repara, intretine si cumpara echipamente, utilaje, instalatii, ambarcatiuni de pescuit, precum si de a pescui, prelucra si distribui produse piscicole;
 • societati cooperative de transporturi - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activitati de transport si activitati conexe acestora, pentru membrii cooperatori si pentru terti, pentru imbunatatirea tehnica si economica a activitatilor de transport desfasurate de membrii cooperatori;
 • societati cooperative forestiere - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera si proteja fondul forestier detinut de membrii cooperatori, tinand seama de conditiile impuse de regimul silvic;
 • societati cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor legii nr. 1/ 2005.

Denumirea "societate cooperativa" si particula "coop" nu pot fi folosite decat de societati cooperative constituite in conformitate cu prevederile acestei legi.

Societate cooperativa de gradul 2 – este o persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, in majoritate, si alte persoane fizice sau juridice, in scopul integrarii pe orizontala sau pe verticala a activitatii economice desfasurate de acestea, si inregistrata in conformitate cu prevederile legii.

Calitatea de membru

Membru cooperator este persoana care depune o cerere de inscriere si subscrie la capitalul social al societatii cooperative aportul prevazut de actul constitutiv si pot fi dupa caz:

 • lucratorii sunt cei care lucreaza efectiv in cooperativa, ei creeaza societati cooperative mestesugaresti
 • consumatorii sunt cei care consuma anumite bunuri si servicii
 • producatorii
 • proprietarii de suprafete agricole si/sau  de fond forestier
 • alte persoane care doresc sa deruleze activitati de interes comun in sistem cooperatist


Patrimoniul

Patrimoniul societatii cooperative se compune din partea divizibila si partea indivizibila.
Orice instrainare sau transmitere a folosintei imobilizarilor corporale, care sunt proprietatea societatii cooperative, se poate realiza numai cu plata, cu aprobarea adunarii generale. Prin actul constitutiv, membrilor cooperatori li se poate acorda un drept de preemtiune, respectiv de preferinta, la oferte egale, la cumpararea sau preluarea in folosinta a cladirilor ori a terenurilor.

Din profitul brut al societatilor cooperative se preia in fiecare an cel putin 5% pentru constituirea rezervei legale, pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca rezerva legala, dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completata in mod corespunzator.

Consulta si:


Organizatiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau persoane juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial (adica non-profit sau fara scop lucrativ).
In Romania formele juridice sub care se pot constitui organizatii neguvernamentale sunt asociatii, fundatii ori federatii.


Cooperatia reprezinta un sector specific al economiei care functioneaza prin societati cooperative si alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial si national.
Cooperativele (societatile cooperative) se infiinteaza si se organizeaza conform Legii nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea si functionarea cooperatiei.


Bancile cooperatiste sunt institutii de credit constituite ca asociatii autonome de persoane fizice, unite voluntar, in scopul indeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural. Ele functioneaza in special pe principiul intr-ajutorarii membrilor cooperatori (cf. OUG 99/2006). Cu cateva exceptii, cooperativele de credit pot desfasura majoritatea activitatilor pe care le poate desfasura orice alta institutie de credit.


In ultimii ani, pe plan mondial, datorita strategiilor de concentrare sau de dezvoltare, fermierii sunt pusi in fata unei decizii strategice fundamentale, si anume sa aleaga cum sa actioneze mai bine in conditii de nesiguranta pentru a realiza exploatatii agricole viabile, rentabile, rezistenta la concurenta, cu pietele de desfacere si eficienta in accesarea de fonduri financiare. Ca alternativa, fermierii realizeaza diferite forme de asociere, dintre care se evidentiaza cooperativele, grupurile de producatori si asociatiile de producatori.

Romania, aflata in prezent in situatia de adaptare la noile reglementari comunitare, dispune de o agricultura in care isi defasoara activitatea aproximativ 37% din populatie, cu circa 3 milioane de parcele, a caror suprafata medie este de 1,5 ha, fapt care impune cu acuitate organizarea fermierilor in forme asociative, in vederea modernizarii acestei importante ramuri economice.


Fermierii din Romania pot opta intre mai multe forme asociative si anume: societatile agricole, , cooperativele agricole - cea mai frecventa forma de asociere a agricultorilor din toata lumea si societatile cooperative in baza Legii 1 / 2005, care prevede la randul ei posibilitatea constituirii de societati cooperative de valorificare - asociatii de persoane fizice care se constituie in scopul de a valorifica produsele proprii sau achizitionate prin distributie directa sau prin prelucrare si distributie directa; si de societati cooperative agricole - asociatii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata in comun suprafetele agricole detinute de membrii cooperatori, de a efectua in comun lucrari de imbunatatiri funciare, de a utiliza in comun masini si instalatii si de a valorifica produsele agricole;


Casa de Ajutor Reciproc este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

Conform definitiilor utilizate la nivel european, entitatile de tip Case de Ajutor Reciproc se incadreaza in domeniul sprijinului mutual financiar, al caror rol este de a preveni excluziunea financiara.


Unitatile protejate sunt entitati ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de intreprinderi sociale pentru integrarea in munca (Work Integration Social Entreprises WISE) sau intreprinderi de insertie profesionala.

Intreprinderile sociale pentru integrarea in munca sunt entitati economice autonome, a caror principal obiectiv il reprezinta integrarea profesionala a persoanelor care se confrunta cu dificultati serioase pe piata muncii. Aceasta integrare se realizeaza pe piata libera a muncii, in cadrul unor ateliere protejate sau prin formare si calificare profesionala.


Societate mutuala de asigurari este persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori, care functioneaza pe principiile codului civil.


O asociatie de proprietari intr-un condominium este o organizatie privata non-profit. Proprietarii individuali de apartamente devin automat membri in asociatie atunci cand isi cumpara apartamentul. Proprietatea asupra unei unitati si apartenenta la asociatia de proprietari sunt indisolubil legate. Atunci cand un proprietar isi vinde apartamentul, transfera noului proprietar si calitatea sa de membru in asociatie, acesta neputand refuza apartenenta. Asociatia de proprietari este o organizatie complet democratica. Modul ei de functionare poate fi rezumat In felul urmator:
adunarea oficiala a membrilor asociatiei este autoritatea suprema a acesteia, deciziile fiind luate prin vot;
conducerea, aleasa de membri, este responsabila cu conducerea asociatiei intre adunarile proprietarilor;
administratorul, numit de comitet, raspunde de functionarea de zi cu zi a asociatiei;
comitetul, ales de membri, are sarcini specifice (control financiar, activitati sociale etc.)
pentru indeplinirea unor sarcini speciale se angajeaza persoane din exterior (curatenie, reparatii, intretinere etc.).

Spre deosebire de alte entitati ale economiei sociale, asociatiile de proprietari se constituie prin depunerea unei cereri pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
Mai multe detaliui in articol

 

ANUNTURI / STIRI ORGANIZATIE
Evenimente Stiri Resurse Cercetari
toate stirile
Evenimente Angajari Training
toate anunturile